www.boerefort.co.za

 

 

Skool Inligting

 

 

Verwelkomings Inligtingstukke:

 

Graad 1

Graad 2

Graad 3

Graad 4

Kleuterskool

 

SKOOLWAPEN, SIMBOLIEK EN LEUSE

 

Die skool se leuse Waak en Werk illustreer waarom ons primr by die skool is.

 

Die simboliek van die skoolwapen is:

 

Jakarandablom: Dat ons in Pretoria is en dat daar groei is by die kind.

 

Goue Son: Die goue son wat opkom stel ontwikkeling van die kind voor.  Daar is n toekoms in ontwikkeling.

 

Stene: Stel die fort voor.  Dit sluit by die leuse aan dat ons moet waak teen die lelike en biddend moet werk aan die goeie wat ons wil ontwikkel.

 

SKOOLURE 2017

 

Die skool begin soggens om 07:20 en sluit om:

13:15 vir Graad 1, 2 en 3               (Maandae tot Vrydae)

13:30 vir Graad 4-7                       (Maandae tot Vrydae)

 

Graad 1-7 verdaag om 13:00 elke Vrydag.

 

Op die sluitingsdag aan die einde van elke Kwartaal, sluit die skool om 11:00.

 

 

SKOOLGELDE 2017

 

Op die Algemene ouervergadering gehou gedurende Oktober 2016 is die skoolgeld vir 2017 as volg goedgekeur:

Oudste/enigste:          R7 700 p.j. (R700 x 11)

2de, 3de en 4de kind:  R7 700 p.j. (R700 x 11)

Boekgelde:  R550 per jaar vir leerders wat volle vrystelling ontvang

Skoolgelde is ten volle betaalbaar op 11 Januarie 2017 of met inskrywing, maar n afbetalingsooreenkoms kan d.m.v. een van die wyses aangegaan word met Laerskool Boerefort:

Korting

Korting as volg:  Indien u voor of op 31 Januarie die volle bedrag betaal is u geregtig op afslag gelykstaande aan een maand se skoolgelde.

Die balans (sonder die R700.00 wat die eerste paaiement is) in elf gelyke paaiemente betaalbaar voor of op die volgende datums;

A

31 Januarie

B

28 Februarie

C

31 Maart

D

28 April

E

31 Mei

F

30 Junie

G

31 Julie

H

31 Augustus

I

29 September

J

31 Oktober

 I

30 November

 

 

 

Ouers wat ingevolge die Suid-Afrikaanse Skolewet kwalifiseer vir gedeeltelike of volle vrystelling van skoolgelde moet jaarliks nuwe aansoeke voltooi.  Hierdie aansoekvorms kan by die skoolkantoor afgehaal word.  Volledig voltooide aansoekvorms vir vermindering van skoolgelde, ondersteun deur die nodige dokumente,moet die skool bereik voor of op 31 Januarie 2017. n Bewys van woonadres moet ook ingedien word.  Nuwe subsidievorms vir 2017 sal begin Januarie beskikbaar wees.

Dit is die verantwoordelikheid van die ouer/voog om die skool binne 30 dae in kennis te stel as hulle finansile posisie verander het.  Ouers mag sodra daar n verandering in hulle finansile posisie en/of woonadres is gedurende die jaar aansoek doen om  volle of gedeeltelike vrystelling.

 

Die volgende items is voorlopig by die skoolgeld vir 2017 ingesluit:

Onderriggeld / klasgeld; Busvervoer na sportgeleenthede (Boerefort bus) Skrifte;  onderrigmateriaal bv. handboeke, afgerolde werkstukke.  Voorblaaie, plastiek en  oortreksels, ens.

 

Die volgende items is uitgesluit by die skoolgeld vir 2017:

Revue groepe, gewone klere op Vrydae, SMS diens, konsert, huur van sportklere, alle sporttoere, sekere in- en uitstappies, deelname aan kompetisies bv. Olimpiades, sluitkaste, ekstra skrifte, papiere, rapporte deur leerders weggegooi.  Voorrade vir bv Tegnologie, take ens.  Add. Aktiwiteite buite skoolverband bv. rekenaars.

         

Ingevolge afdeling 39 van die Suid-Afrikaanse Skolewet is ouers aanspreeklik vir die betaling van verpligte skoolfonds.  Ingevolge afdeling 40 van die Wet mag ons  regsaksie teen u neem as u nie hierdie verpligting nakom nie.

 

Ons doen n ernstige beroep op alle ouers om hulle skoolgelde in die toekoms           elektronies oor te betaal.  Bankbesonderhede as volg:

          Bank:           ABSA Ben Swartstraat

          Rek. Nr.       630-180-023 (tjekrek.)

          Takkode:      334 645

          Verw.:          Kry rekening- of verwysingsnr. by die finansile kantoor.

 

Stuur asb. per e-pos die bewys van betalings aan die skool asook u kontakbesonderhede: Tel  012 335 2883/41; Faks:  012 335 3945;e-pos:  boeries.fin@mweb.co.za

 

Die onderneming vir die betaling van skoolgelde moet voor of op 31 Januarie 2017 van die skooljaar of na inskrywing ingevul, onderteken en na die skool terug gestuur word.  Versuim om dit te teken beteken dat u die volle skoolgelde    op die 1ste skooldag van die jaar of die dag van inskrywing sal betaal.

 

n Gewaarmerkte afskrif van u bewys van woonadres moet ook die onderneming vir die betaling van skoolgeld en/of u aansoek om vrystelling vergesel.

 

Skoolkampe / toere:  Goedkeuring is gegee om toere en kampe te organiseer en dat die ouers van die kinders wat dit bywoon self verantwoordelik is vir die betaling van sodanige toer en/of kamp.

 

NASKOOLGELDE 2017

 

Ons skool beskik oor n puik Naskoolsentrum onder  beheer van Mev. Ilonka van Breda en haar onderwysstudente.  Inskrywingsvorms is by die skool verkrygbaar. 

 

Meer inligting kan by Mev. Van Breda verkry word: 083 294 1902

(Soggens tussen 07:00 en 11:30 en na ure tussen 18:00 en 19:00).

R100 adminfooi per kind per jaar is betaalbaar.

 

Tariewe:

1 Kind:       R600

2 Kinders:   R1 100

3 Kinders:   R1 550

 

SNOEPIE PRYSE

 

Die snoepie is onder nuwe bestuur in 2017

 

Die snoepie maak 7:00 oop.   Bestelling moet geplaas word voor die klok om 7:20 lui.  Bestellings werk op n kaartjie basis en kinders kan 1ste pouse die kos kom afhaal. 

 

Ouers is welkom om n vooruitbetaalde rekening met n limiet op aankope by die snoepie oop te maak. Rel self met die snoepie dames asb.